Od 1 czerwca 2020 r. w Skarszewach obowiązują nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Dlaczego wzrosły stawki za obiór odpadów?

Na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ czynniki niezależne od Urzędu Miejskiego w Skarszewach, takie jak:

1)      Podwyżki w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. od 1 kwietnia 2020 r., na które złożyły się między innymi takie czynniki jak: rosnące ceny energii i paliwa, rosnące koszty pracy, wzrost opłaty środowiskowej. Poprzednia stawka w ZUOK Stary Las np. za odbiór papieru wynosiła 21,60 zł za tonę, a obecnie jest to aż 270,00 zł za tonę; za odpady niesegregowane stawka wynosiła 334,80 zł za tonę, po zmianach 432,00 zł za tonę. W rezultacie gmina będzie musiała płacić do ZUOK za odbiór odpadów blisko 35 procent więcej niż obecnie.

2)      Rządowe zmiany w ustawie:

 • obowiązkowa segregacja odpadów na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, zmieszane;
 • stawka za nie segregację może być określona po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu decyzji. Uchwała Rady Miejskiej przewiduje dwukrotność stawki podstawowej, co stanowi minimum określone w ustawie;
 • uchwalono jedną stawkę dla gospodarstwa domowego, ponieważ podział na jedno- i wieloosobowe gospodarstwo jest niezgodny z ustawą. Zniesiono również ryczałt przy lokalach mieszkalnych, gdzie zamieszkiwało więcej niż 4 osoby, gdyż na to również nie pozwala ustawa;
 • wprowadzono zwolnienie dla osób gospodarujących bioodpady w kompostownikach przydomowych 4,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

3)       Miasta muszą dopłacać do odbioru segregowanych odpadów - Skarszewy, podobnie jak inne gminy, nie zarabiają na oddawanym papierze, plastiku czy szkle. Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszczania jest kilkukrotnie wyższy niż ceny, jakie uzyskuje się obecnie na rynku za te surowce. A większość surowców nie jest już dzisiaj skupowana tylko trzeba płacić za ich przekazanie do ponownego przetworzenia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że surowców nikt nie kupuje, bo nie ma na nie popytu.

4)      System gospodarki odpadami musi się bilansować - przepisy wymagają od gmin zbilansowania systemu, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie aby finansować system gospodarki odpadami, a środki pochodzące z opłat nie mogą być wydawane na inne cele, np. inwestycyjne, które nie mają związku z gospodarką odpadami.


KTO MUSI ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ?

 • Właściciel budynku jednorodzinnego, który chce uzyskać zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów;
 • Zarządcy wspólnot mieszkaniowych;
 • Właściciele, zarządcy budynków wielorodzinnych  - dotyczy budynków w których występują tylko lokale zamieszkałe przez więcej niż 4 osoby;
 •  

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ?

Nową deklarację należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

 

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ PAPIEROWO

 1. Wydrukuj deklarację

Deklaracja - pdf KLIKNIJ TUTAJ
                  word KLIKNIJ TUTAJ

Instrukcja wypełnienia deklaracji - KLIKNIJ TUTAJ

 1. Wypełnij ją i podpisz
 2. Wyślij drogą pocztową lub złóż osobiście w siedzibie urzędu

Urząd Miejski w Skarszewach
pl. Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ ELEKTRONICZNIE

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz złożyć deklarację w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2.

 1. Pobierz wzór deklaracji i zapisz go na komputerze.

Link do wzoru deklaracji KLIKNIJ TUTAJ

 1. Wypełnij go i zapisz w formacie PDF.
 2. Dokument prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2: KLIKNIJ TUTAJ

Wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Deklarację podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

W ten sam sposób możesz przesłać do Urzędu Miejskiego w Skarszewach wypełnioną ręcznie, a następnie zeskanowaną deklarację. Należy przy tym pamiętać o podpisaniu przesyłki profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Link do podpisu zaufanego KLIKNIJ TUTAJ

lub za pomocą aplikacji do podpisu kwalifikowanego.

Podstawowe terminy składania deklaracji:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - KLIKNIJ TUTAJ

ZASADY SEGREGACJI - KLIKNIJ TUTAJ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - KLIKNIJ TUTAJ