AKTUALNE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1, Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób selektywny obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach nr XX/160/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.)

I. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

  • 81,00 zł od gospodarstwa domowego

II. Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

  • 25,00 zł od osoby

2.Nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.  (Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach nr LI/383/2022 z dnia 27 października 2022 r.)

  • 200,00 zł opłata ryczałtowa roczna

3. Indywidualne rachunki bankowe

Numery indywidualnych rachunków do wpłat nie ulegają zmianie. Zmianie nie ulega również termin dokonywania opłat – opłaty należy wnosić przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH (do pobrania):

Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Skarszewy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr LI/383/2022 Rady Miejskiej wW Skarszewach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyłączenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy należących do podmiotów innych niż gmina Skarszewy z systemu gminnej gospodarki odpadami