Urząd Miejski w Skarszewach
Wydział Funduszy Europejskich

Plac Gen. Józefa Hallera 18
83-250 Skarszewy

Tel.  58 588 22 01
        58 588 22 02
fax   58 588 26 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w godzinach:  8.00 – 15.30

 WYMAGANE DOKUMENTY

- CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.

- wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego (wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej )

- wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).

Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.

2. wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza).

Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

• albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia

- formularze wniosku dostępne są w pok. nr 10   oraz poniżej w części druki

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu) 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.

- Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

OPŁATY

- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

- tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

INNE INFORMACJE

 - przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak. Organ gminy nie wydaje w tej sprawie żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania. 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)